Peninsula Hotel Lobby, Chicago 

Elkus Manfredi Architects Ltd.